JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

157 COLUMNS | 8 INDEXES | Print definition?920 | 05T | F06278 TABLE

05T: Time Entry
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1920F06278YT1578Retro Timecard Detail FileExtra Features Files05T: Time EntryBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT YTVERS, YTAN8, YTSSN, YTOEMP, YTPALF, YTPRTR, YTRCCD, YTCKCN, YTAM, YTCO, YTHMCO, YTHMCU, YTMCU, YTOBJ, YTSUB, YTRCO, YTGMCU, YTGOBJ, YTGSUB, YTSBL, YTSBLT, YTWR01, YTMCUO, YTMAIL, YTPHRW, YTOPSQ, YTRILT, YTITM, YTPCUN, YTUM, YTPHRT, YTPPRT, YTBHRT, YTPBRT, YTBDRT, YTGPA, YTDPA, YTRCPY, YTSAMT, YTUN, YTJBCD, YTJBST, YTWST, YTWCNT, YTWCTY, YTWCMP, YTWET, YTGENA, YTWCAM, YTWCMB, YTGENB, YTWCMO, YTGENO, YTWCMX, YTGENX, YTHMO, YTPDBA, YTPB, YTDEDM, YTPAYM, YTSHFT, YTSHD, YTSALY, YTNMTH, YTPFRQ, YTFY, YTDGL, YTPN, YTDWK, YTDW, YTPPED, YTPPP, YTDTBT, YTTCDE, YTEQCO, YTEQWO, YTEQCG, YTQOBJ, YTERC, YTEQRT, YTEQGR, YTEQHR, YTEXR, YTP001, YTP002, YTP003, YTP004, YTUSER, YTCMMT, YTCKDT, YTUAMT, YTYST, YTICU, YTGICU, YTDICJ, YTUPMJ, YTPID, YTANI, YTCTRY, YTANN8, YTPGRP, YTPAYG, YTPAYN, YTSFLG, YTWS, YTPCK, YTICC, YTICS, YTCMTH, YTACO, YTAI, YTSEC$, YTOHF, YTDEP1, YTDEP2, YTDEP3, YTDEP4, YTDEP5, YTTT01, YTTT02, YTTT03, YTTT04, YTTT05, YTTT06, YTTT07, YTTT08, YTTT09, YTTT10, YTTT11, YTTT12, YTTT13, YTTT14, YTTT15, YTUSR, YTEPA, YTBFA, YTRTWC, YTGENR, YTADV, YTSTIP, YTALPH, YTIIAP, YTFICM, YTDTAB, YTDTSP, YTYST1, YTRPM, YTRTHR, YTRTBR, YTRTPR, YTRTGP, YTRTBP, YTRTDP, YTRTGE, YTRTAC, YTRTCS, YTRTRT FROM F06278

TOP920 | 05T | F06278 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1YTVERSVersion HistoryStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
2YTAN8Address NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
3YTSSNEmployee Tax IDStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
4YTOEMPAdditional Employee NoStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
5YTPALFName - Alpha SortStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
6YTPRTRTransaction No. - PayrollNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
7YTRCCDRecord TypeCharacterUDC (07 RC)10 Allow NULL? 
8YTCKCNCheck Control NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
9YTAMAccount Mode - G/LCharacterUDC (H09 AM)10 Allow NULL? 
10YTCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
11YTHMCOCompany - HomeStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
12YTHMCUBusiness Unit - HomeStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
13YTMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
14YTOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
15YTSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
16YTRCOCompany _ RechargeStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
17YTGMCUBusiness Unit - RechargeStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
18YTGOBJObject Account - RechargeStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
19YTGSUBSubsidiary - RechargeStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
20YTSBLSubledger - G/LStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
21YTSBLTSubledger TypeCharacterUDC (00 ST)10 Allow NULL? 
22YTWR01Categories - Work Order 01StringUDC (00 W1)40 Allow NULL? 
23YTMCUOBusiness Unit - ChargeoutStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
24YTMAILRouting Code - CheckStringUDC (06 CR)100 Allow NULL? 
25YTPHRWHours WorkedNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
26YTOPSQSequence Number - OperationsNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
27YTRILTLabor Type - Routing InstructionsCharacterUDC (06 AT)10 Allow NULL? 
28YTITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
29YTPCUNUnits - PiecesNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
30YTUMUnit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
31YTPHRTRate - HourlyNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
32YTPPRTRate - PieceworkNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
33YTBHRTRate - Base HourlyNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
34YTPBRTRate - Distribution (or Billing)NumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
35YTBDRTRate - Recharge BurdenNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
36YTGPAAmount - Gross PayNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
37YTDPAAmount - Distributed Gross PayNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
38YTRCPYRecharge AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
39YTSAMTAmount - Sales GeneratedNumericGeneric Edit112 Allow NULL? 
40YTUNUnion CodeStringUDC (06 UN)60 Allow NULL? 
41YTJBCDJob Type (Craft) CodeStringUDC (06 G)60 Allow NULL? 
42YTJBSTJob StepStringUDC (06 GS)40 Allow NULL? 
43YTWSTWork StateNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
44YTWCNTWork CountyNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
45YTWCTYWork CityNumericGeneric Edit40 Allow NULL? 
46YTWCMPWorker's Comp. Insurance CodeStringUDC (00 W)40 Allow NULL? 
47YTWETSub Class - Workers CompCharacterUDC (07 WH)10 Allow NULL? 
48YTGENAGeneral Liability Premium AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
49YTWCAMWorkers Comp Premium AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
50YTWCMBWorkers Comp Premium BaseNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
51YTGENBGeneral Liability Premium BaseNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
52YTWCMOWorkers Comp Overtime AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
53YTGENOGeneral Liability Overtime AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
54YTWCMXWorkers Comp Excludable AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
55YTGENXGeneral Liability Excludable AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
56YTHMOMonth - Update of HistoryNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
57YTPDBADBA CodeNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
58YTPBSource of PayCharacterUDC (06 PB)10 Allow NULL? 
59YTDEDMMethod of CalculationCharacterUDC (06 DM)10 Allow NULL? 
60YTPAYMMultiplier - Pay Type MultiplierNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
61YTSHFTShift CodeCharacterUDC (06 SH)10 Allow NULL? 
62YTSHDAmount - Shift DifferentialNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
63YTSALYPay Class (H/S/P)CharacterUDC (05A PK)10 Allow NULL? 
64YTNMTHEffect on GLCharacterUDC10 Allow NULL? 
65YTPFRQPay FrequencyCharacterUDC (06 PF)10 Allow NULL? 
66YTFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
67YTDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
68YTPNPeriod Number - General LedgerNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
69YTDWKDate - WorkedDateGeneric Edit60
70YTDWDay of the WeekCharacterUDC (06 DW)10 Allow NULL? 
71YTPPEDDate - Pay Period EndingDateGeneric Edit60
72YTPPPPay Period of the MonthCharacterUDC (07 MP)10 Allow NULL? 
73YTDTBTDate - Time Clock Start Date and TimeNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
74YTTCDEDate Time Clock EndNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
75YTEQCOCompany - EquipmentStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
76YTEQWOEquipment Worked OnStringGeneric Edit90 Allow NULL? 
77YTEQCGEquipment WorkedStringGeneric Edit90 Allow NULL? 
78YTQOBJEquipment Object AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
79YTERCEquipment Rate CodeStringUDC (00 RC)20 Allow NULL? 
80YTEQRTBilling Rate - EquipmentNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
81YTEQGRAmount _ Equipment GrossNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
82YTEQHRHours - EquipmentNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
83YTEXRName - Remark ExplanationStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
84YTP001Category Codes - Payroll1StringUDC (06 01)30 Allow NULL? 
85YTP002Category Codes - Payroll2StringUDC (06 02)30 Allow NULL? 
86YTP003Category Codes - Payroll3StringUDC (06 03)30 Allow NULL? 
87YTP004Category Codes - Payroll4StringUDC (06 04)30 Allow NULL? 
88YTUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
89YTCMMTCheck Comment (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
90YTCKDTDate - Pay CheckDateGeneric Edit60
91YTUAMTAmount - UprateNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
92YTYSTProcessed CodeCharacterUDC (07 YW)10 Allow NULL? 
93YTICUBatch NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
94YTGICUGeneral Ledger Batch NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
95YTDICJDate - Batch (Julian)DateGeneric Edit60
96YTUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
97YTPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
98YTANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
99YTCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
100YTANN8Address Number-Provider/TrusteeNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
101YTPGRPDeduct/Benefit Override CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
102YTPAYGEffect on Gross PayCharacterUDC (07 PA)10 Allow NULL? 
103YTPAYNEffect on Net PayCharacterUDC (07 PA)10 Allow NULL? 
104YTSFLGVoid Flag (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
105YTWSWork Schedule CodeCharacterUDC (05A WS)10 Allow NULL? 
106YTPCKMethod of PrintingCharacterUDC (05A PT)10 Allow NULL? 
107YTICCInterim Check CodeCharacterUDC (07 IC)10 Allow NULL? 
108YTICSInterim Check StatusCharacterUDC (07 IC)10 Allow NULL? 
109YTCMTHShift Diff Calc SequenceCharacterUDC (07 CO)10 Allow NULL? 
110YTACOAvailable DBACharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
111YTAIType - SalesCharacterUDC10 Allow NULL? 
112YTSEC$Security IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
113YTOHFOvertime CodeCharacterUDC (07 OH)10 Allow NULL? 
114YTDEP1Deduction Period 1CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
115YTDEP2Deduction Period 2CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
116YTDEP3Deduction Period 3CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
117YTDEP4Deduction Period 4CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
118YTDEP5Deduction Period 5CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
119YTTT01Non-Taxable Authority Types 01StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
120YTTT02Non-Taxable Authority Types 02StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
121YTTT03Non-Taxable Authority Types 03StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
122YTTT04Non-Taxable Authority Types 04StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
123YTTT05Non-Taxable Authority Types 05StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
124YTTT06Non-Taxable Authority Types 06StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
125YTTT07Non-Taxable Authority Types 07StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
126YTTT08Non-Taxable Authority Types 08StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
127YTTT09Non-Taxable Authority Types 09StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
128YTTT10Non-Taxable Authority Types 10StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
129YTTT11Non-Taxable Authority Types 11StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
130YTTT12Non-Taxable Authority Types 12StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
131YTTT13Non-Taxable Authority Types 13StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
132YTTT14Non-Taxable Authority Types 14StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
133YTTT15Non-Taxable Authority Types 15StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
134YTUSRPayroll Lockout IdentificationStringGeneric Edit180 Allow NULL? 
135YTEPAAmount - Entered Gross PayNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
136YTBFABenefit FactorNumericGeneric Edit118 Allow NULL? 
137YTRTWCRate - Workers Comp InsuranceNumericGeneric Edit95 Allow NULL? 
138YTGENRRate - Workers Comp Gen LiabilityNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
139YTADVAdvance on PayCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
140YTSTIPBatch Timecard Offsite FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
141YTALPHName - AlphaStringGeneric Edit400 Allow NULL? 
142YTIIAPAuto Pay MethodsCharacterUDC (07 II)10 Allow NULL? 
143YTFICMTax Calc MethodCharacterUDC (06 TM)10 Allow NULL? 
144YTDTABTable CodeStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
145YTDTSPDate - Time StampNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
146YTYST1Status- Payroll 01CharacterUDC (07 YS)10 Allow NULL? 
147YTRPMPayment MethodCharacterUDC10 Allow NULL? 
148YTRTHRRate - Retro Amount/RateNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
149YTRTBRRate - Retro Billing RateNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
150YTRTPRRate - Retro Pice RateNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
151YTRTGPAmount - Retro Gross PayNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
152YTRTBPAmount - Retro Recharge PayNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
153YTRTDPAmount - Retro Distr. Gross PayNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
154YTRTGEAmount - Entered Gross PayNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
155YTRTACApproval CodeCharacterUDC10 Allow NULL? 
156YTRTCSSummarization CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
157YTRTRTRecord Type - RetroCharacterUDC10 Allow NULL? 

TOP920 | 05T | F06278 INDEXES

NumberDescription
1Version Address Number +A (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1VERSVersion HistoryAscending
2AN8Address NumberAscending
3UNUnion CodeAscending
4DWKDate - WorkedAscending
2Version Employee Tax ID +A
ElementAliasDescriptionSequence
1VERSVersion HistoryAscending
2SSNEmployee Tax IDAscending
3UNUnion CodeAscending
4DWKDate - WorkedAscending
3Version Address Number +B
ElementAliasDescriptionSequence
1VERSVersion HistoryAscending
2AN8Address NumberAscending
3PDBADBA CodeAscending
4Version Union +A
ElementAliasDescriptionSequence
1VERSVersion HistoryAscending
2UNUnion CodeAscending
3JBCDJob Type (Craft) CodeAscending
4JBSTJob StepAscending
5Version Address Number +C
ElementAliasDescriptionSequence
1VERSVersion HistoryAscending
2AN8Address NumberAscending
3DWKDate - WorkedAscending
6Version Job Category +A
ElementAliasDescriptionSequence
1VERSVersion HistoryAscending
2JBCDJob Type (Craft) CodeAscending
3JBSTJob StepAscending
7Version Address Number +D
ElementAliasDescriptionSequence
1VERSVersion HistoryAscending
2AN8Address NumberAscending
3PRTRTransaction No. - PayrollAscending
8Address Number
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending